Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

logo2021 

Zápisy do 1. tříd budou probíhat dle rezervovaných časů z předzápisů ve dnech 20. - 21. 4. 2022.


Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

prostřednictvím tohoto sdělení bychom Vám rádi objasnili, jak budou probíhat zápisy na naší ZŠ pro školní rok 2022/2023.

Zápis probíhá podle § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů§ 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Celý systém zápisů bude probíhat následujícím způsobem:


 1. Předzápisy
Ve dnech 21. března 2022 0:00 hodin – 31. března 2022 23:59 hodin budou probíhat tzv. předzápisy. V uvedeném čase bude možné si zarezervovat termín zápisu na naší ZŠ. Po ukončení registrace vám v potvrzujícím emailu přijde předvyplněný formulář přihlášky k zápisu. Vyplněnou přihlášku k zápisu podepsanou alespoň jedním zákonným zástupcem odevzdá zákonný zástupce osobně v den zápisu.
  • V případě, že osobní účast zákonných zástupců ve škole v den zápisu není možná (i přesto je třeba rezervovat termín) musí být přihláška odeslána nejpozději v den zápisu, a to jedním z následujících způsobů:
   • Do datové schránky školy z datové schránky zákonného zástupce
    • adresa datové schránky školy je ssqkn4n
   • Emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)
    • na adresu cickova(@)plaminkova.cz
   • Poštou na adresu školy (je třeba zaslat přihlášku s ověřeným podpisem)
  • V případě, že již předem víte, že se zápisu osobně nezúčastníte nebo jste předzápisy zmeškali, informujte prosím o tomto školu na email cickova(@)plaminkova.cz, kde uvedete jméno dítěte a termín zápisu.

 1. Vlastní zápis žáků do 1. ročníku

Zápisy budou probíhat dle zarezervovaných časů (vizte bod 1. výše) ve dnech 20. – 21. 4. 2022.

 • Pokud se epidemická situace nevyvine jinak, budou zápisy probíhat za účasti jak dítěte, tak jeho zákonného zástupce.
  • S sebou si přineste (vizte dokumenty níže)
 • rodný list dítěte či jiný rovnocenný doklad
 • průkaz totožnosti a v případě občana jiného státu cestovní pas a doklad o pobytu na území ČR
 • vyplněnou přihlášku k zápisu (formulář získáte v potvrzujícím emailu, který jste obdrželi po úspěšném ukončení registrace termínu zápisu viz předzápisy výše)
 • případně vyplněnou žádost o odklad (formulář získáte v potvrzujícím emailu, který jste obdrželi po úspěšném ukončení registrace termínu zápisu vizte bod č.1„Předzápisy“ výše)
  • doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a od ošetřujícího lékaře
 • případně vyplněnou žádost o zvláštní plnění školní docházky
 • Na základě spádovosti a kapacitních možností školy bude rozhodnuto o přijetí či nepřijetí uchazeče/ky

Berte prosím na vědomí, že:

 • koncem měsíce června 2022 uspořádáme osobní setkání nových prvňáčků spolu s třídními učitelkami a vychovatelkami
 • se na naší škole nosí školní uniformy,a to od 1. do 4. ročníku
 • v příštím školním roce budeme otevírat dle počtu uchazečů až dvě první třídy s maximální kapacitou 25 dětí na jednu třídu.
 • jako zákonní zástupci dítěte máte právo v průběhu zápisu požádat o odklad školní docházky o jeden rok.
 • výuka na naší ZŠ probíhá v českém jazyce, v pátém ročníku a na druhém stupni probíhá výuka vybraných předmětů částečně v jazyce anglickém, a to metodou CLIL1
 • do doby nástupu školní docházky můžete pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji následováním přiložených instrukcí „doporučení pro zákonné zástupce“
 • seznam spádových ulic platných od 1. 4. 2021 naleznete níže
 • V souladu s par. 38 zákona 500/2004 Sb. (správní řád) bude všem účastníkům správního řízení umožněno nahlédnout do spisu,a to v pondělí 16.5.2022 od 14:00 hodin do 16:00 hodin a v úterý 17.5.2022 od 14:00 hodin do 16:00 hodin v kanceláři školy.

Za vedení školy

Jaroslav Andrle a Lenka ŠimánkováKritéria k přijetí žáků do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

pdfKritéria k přijetí667.43 KB


Den otevřených dveří a virtuální prohlídka školy

Online setkání rodičů budoucích prvňáčků s vedením školy proběhlo 15. 3. 2021 od 17 hod. 

V případě dotazů se telefonicky obracejte na pana ředitele Jaroslava Andrleho. Dokumenty k zápisu

pdfSeznam dokumentů k zápisu
pdfŽádost o zápis dítěte do 1. ročníku ve šk. roce 2022_23
pdfŽádost o odklad povinné školní docházky
pdfZvláštní plnění školní docházky §38

Seznam spádových ulic
Seznam spádových ulic platný od 1. 4. 2021


Jak pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji do zahájení školní docházky

pdfCo by měl umět žák 1. třídy
pdfDoporučení k rozvoji dítěte
pdfDesatero pro rodiče
pdfDoporučené školní potřeby pro žáky 1. třídy


 

 

EasyCookieInfo