Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

 

Základním specifikem naší školy je to, že žákům umožňujeme získat komunikativní kompetence ve dvou cizích jazycích – v angličtině a dalším živém jazyce – německém, španělském nebo francouzském. Hodinová dotace je oproti výuce na jiných základních školách vyšší - v současnosti se anglickému jazyku žáci učí od 1. ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně a od 3. do 8. ročníku 4 hodiny týdně. V 9. ročníku jsou to 3 hodiny týdně. Druhý cizí jazyk mají žáci od 6. ročníku v hodinové dotaci 3 hodiny týdně, což jim umožňuje dosáhnout až úrovně A2.

Výuce jazyků je věnována mimořádná pozornost. Ve výuce v hodinách cizích jazyků je důraz kladen jak na rozvoj komunikativních dovedností, čtení s porozuměním, interpretaci textů či psaní, tak na rozšiřování slovní zásoby a zvládnutí gramatických struktur. Ve škole je postupně rozšiřována výuka metodou CLIL – tedy výuka nejazykového předmětu v cizím jazyce. Navíc škola žákům nabízí celou řadu nadstavbových aktivit. Žáci se setkávají s učiteli evropských škol i studenty ČVUT z Erasmus Student Network. Mají možnost dopisovat si s vrstevníky z partnerských škol. 

Ve škole je v provozu cizojazyčná knihovna, která nabízí tituly v anglickém, německém, španělském i francouzském jazyce. K dispozici jsou nejen Easy Readers pro naše nejmenší čtenáře, ale i autentické tituly pro starší žáky. Pro žáky 1. i 2. stupně pořádáme projektové dny zaměřené na kulturu zemí, s jejichž jazykem se žáci ve škole setkávají. Žáci mají možnost účastnit se celé řady jazykových soutěží (Olympiády, soutěže vyhlašované jazykovými instituty či ambasádami). Škola je pořadatelem obvodní soutěže English Singing Contest Flamingo.

Pořádáme výměnné pobyty se žáky z jiných evropských škol.
Ve škole působí jazykoví asistenti v rámci programu Erasmus Internship. Asistují v hodinách, pomáhají ve školní družině a věnují se žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši žáci tak mohou využit cizích jazyků ke skutečné běžné komunikaci a osmělit se v konverzaci.

Naší partnerskou školou je Collège Trémolières de Cholet ve Francii a I.E.S. Avenida de los Toreros ve Španělsku, v Madridu. Bilaterální spolupráci škol hodláme i nadále rozvíjet.

Ve škole mají žáci možnost navštěvovat některé ze široké nabídky placených jazykových kroužků – ať už vedených českými učiteli, nebo rodilými mluvčími, kroužek anglická družina, Feel the Basketball a další.