Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

Výuka jazyků

Základním specifikem naší školy je to, že žákům umožňujeme získat komunikativní kompetence ve dvou cizích jazycích – v angličtině a dalším živém jazyce – německém, španělském nebo francouzském. Hodinová dotace je oproti výuce na jiných základních školách vyšší - v současnosti se anglickému jazyku žáci učí od 1. ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně a od 3. do 8. ročníku 4 hodiny týdně. V 9. ročníku jsou to 3 hodiny týdně. Druhý cizí jazyk mají žáci od 6. ročníku v hodinové dotaci 3 hodiny týdně, což jim umožňuje dosáhnout až úrovně A2.

Výuce jazyků je věnována mimořádná pozornost. Ve výuce v hodinách cizích jazyků je důraz kladen jak na rozvoj komunikativních dovedností, čtení s porozuměním, interpretaci textů či psaní, tak na rozšiřování slovní zásoby a zvládnutí gramatických struktur. Ve škole je postupně rozšiřována výuka metodou CLIL – tedy výuka nejazykového předmětu v cizím jazyce.

Navíc škola žákům nabízí celou řadu nadstavbových aktivit. Pokud situace dovolí, pořádáme výměnné a poznávací cesty do evropských zemí, při kterých mohou žáci využít své jazykové znalosti a dovednosti. Cesty organizují naši rodilí mluvčí, což umožňuje poznávání země tak, jak je vidí její obyvatelé a jak je obtížné je navštívit během turistických cest. Rádi se účastníme programů pořádaných Goethe Institutem, Institutem Francaise a Instituto Cervantes v Praze – např. návštěva kina nebo knihovny či výstavy. Účastníme se také příležitostných žákovských soutěží, vítáme možnost setkat se s rodilými mluvčími. Žáci mají možnost dopisovat si s vrstevníky z partnerských škol. 

Ve škole je v provozu cizojazyčná knihovna, která nabízí tituly v anglickém, německém, španělském i francouzském jazyce. K dispozici jsou nejen EasyReaders pro naše nejmenší čtenáře, ale i autentické tituly pro starší žáky. Pro žáky 1. i 2. stupně pořádáme projektové dny zaměřené na kulturu zemí, s jejichž jazykem se žáci ve škole setkávají. Žáci mají možnost účastnit se celé řady jazykových soutěží (Olympiády, soutěže vyhlašované jazykovými instituty či ambasádami). Škola je pořadatelem obvodní soutěže English Star a obvodního kola Soutěže v Aj a Nj.

V rámci spolupráce s jazykovou školou Akcent nabízíme žákům 8. a 9. ročníku složit certifikátovou zkoušku FCE.

Ve škole mají žáci možnost navštěvovat některé ze široké nabídky placených jazykových kroužků – ať už vedených českými učiteli, nebo rodilými mluvčími - kroužek anglická družina, Angličtina s rodilým mluvčím, Feelthe Basketball a další.

EasyCookieInfo