Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

logo2021
Berte prosím na vědomí, že dne 1. 7. 2021 proběhne losování.
Jelikož v řádné lhůtě se proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí žáka do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 odvolalo více neuspěšných uchazečů než je volných míst, bude o přijatých žácích rozhodnuto losem. Losováno bude ze všech žáků splňujících shodná kritéria.
Dle par. 87 správního řízení bude autoremeduru rozhodnuto o obsazení 9 volných míst.
Nevylosovaní uchazeči získají pozici náhradníka, dle pořadí jak byli vylosováni. Odvolání nevylosovaných neúspěšných uchazečů bude dále postoupeno nadřízenému orgánu a sice odboru školství magistrátu hl. m. Prahy.

Losování bude z hygienických důvodů neveřejné. Na správnost losování bude dohlížet komise ve složení:
Jaroslav Andrle
Lenka Šimánková
Jana Čičková

Výsledky losování budou bez zbytečného odkladu zveřejněny na vývěsce školy a na internerových stránkách školy.

za vedení školy
Jaroslav Andrle

EasyCookieInfo