Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

logo

V rámci naší školy bude rotační výuka probíhat následovně:

15. týden – 12. 4. – 17. 4. – třídy: 1. A, 1. B, 3. A, 3. B, 5. B

16. týden – 19. 4. – 23. 4. – třídy: 2. A, 2. B, 4. A, 4. B, 5. A

Jak je z uvedeného schémat zřejmé, v lichém týdnu se prezenční výuky zúčastní liché ročníky + 5. B a v sudém týdnu sudé ročníky + 5. A. Stejným systémem budou děti prezenčně navštěvovat školu i od 17. týdne dále až do konce šk. roku nebo do odvolání.

Testy a testování obecně

Aby se žák mohl zúčastnit prezenční výuky, musí být splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

  1. Žák musí být otestován antigenním nebo PCR testem na onemocnění Covid 19 ve zdravotnickém zařízením, a to s negativním výsledkem. Potvrzení o výsledku ne starším 48 hodin předloží žák při vstupu do školy, na základě čehož mu bude umožněna účast v prezenční výuce (důrazně doporučujeme).
  2. Žák bude testován na přítomnost onemocnění Covid 19 samotesty při vstupu do školní budovy za dohledu zaměstnance školy. V případě negativního výsledku mu bude umožněna účast v prezenční výuce.
  3. Žák se prokáže certifikátem o druhé dávce očkování proti Covid 19 starším 14 dnů.
  4. Žák doloží, že od posledního pozitivního PCR testu na onemocnění Covid 19 uplynulo méně než 90 dnů (samozřejmostí je, že t. č. žák nesmí být Covid pozitivní).

Na naší škole bude testování probíhat dvakrát v týdnu (vždy v pondělí a ve čtvrtek) pomocí samotestů LEPU TEST RAPID. Popis testování a krátké a přehledné instruktážní video naleznete zde: Testování žáků - YouTube , více informací naleznete také zde: pro rodiče | testování.edu.cz a v příloze. Podrobnosti o praktické realizaci testování budou následovat v e-mailu do konce tohoto týdne. Vzhledem k časové a organizační náročnosti zajištění školního testování nám můžete pomoci tím, že své dítě necháte testovat ve zdravotnickém zařízení a do školy přinesete potvrzení o jeho negativním výsledku testu ne starším než 48 hodin. Dítě se tak vyhne frontám před testovací místností a bude moci rovnou odejít do své třídy mezi ostatní negativně testované žáky.

Dětská skupina pro děti vybraných profesí

Vemte, prosím, na vědomí, že mimořádným opatřením byly rozšířeny výjimky pro děti zaměstnanců vybraných profesí (seznam vybraných profesí viz níže). Dětem zaměstnanců vybraných profesí, které jsou žáky 1. stupně ZŠ a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině nebo školním klubu, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.

Školní skupina v naší škole zajistí dohled nad distančním vzděláváním a postará se o děti do té doby, než budou vyzvednuty zákonnými zástupci (v čase od 7:00 do 17:00 hod).

V případě, že máte nárok na zařazení vašeho dítěte do této skupiny a hodláte tento nárok využít, prosíme kontaktujte co nejdříve vedení školy.

Těšíme se na shledání s našimi žáky!

Za vedení školy

Lenka Šimánková a Jaroslav Andrle


Pozn.: Vybrané profese
opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese

- zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
- pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
- pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
- zaměstnanci bezpečnostních sborů,
- příslušníci ozbrojených sil,
- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
- zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.


pdfTestování - instruktážní leták
pdfTestování - leták pro žáky
pdfTestování - leták pro rodiče
pdfTestovací diagram

EasyCookieInfo