Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

logo 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

prostřednictvím tohoto sdělení bychom Vám rádi objasnili, jak budou probíhat zápisy na naší ZŠ pro školní rok 2021/2022.

Zápis probíhá podle § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů

§ 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Celý systém zápisů bude vzhledem k pandemické situaci probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole, a to následujícím způsobem:

 • Ve dnech 15. března 2021 0:00 hodin – 26. března 2021 23:59 hodin budou probíhat tzv. předzápisy, což je čas, kdy bude možné si zarezervovat termín zápisu na naší ZŠ. Po ukončení registrace vám v potvrzujícím emailu přijde předvyplněný formulář přihlášky k zápisu. Tento je třeba řádně vyplnit a doručit do školy dle pokynů níže.
  • Do systému pro rezervaci termínu se dostanete pomocí odkazu ZDE
 • Zápisy budou probíhat dle zarezervovaných časů ve dnech 21. – 22. 4. 2021.
  • Pro zápisy platí výjimka a je možná osobní účast zákonných zástupců ve škole, za účelem prokázání totožnosti a předání přihlášky. Tato schůzka proběhne v termínu rezervovaném v rámci předzápisu.
   • S sebou si přineste (vizte dokumenty níže)
    • rodný list dítěte či jiný rovnocenný doklad
    • průkaz totožnosti a v případě občana jiného státu cestovní pas a doklad o pobytu na území ČR
    • vyplněnou přihlášku k zápisu (formulář získáte v potvrzujícím emailu, který jste obdrželi po úspěšném ukončení registrace termínu zápisu viz předzápisy výše)
    • případně vyplněnou žádost o odklad (formulář získáte v potvrzujícím emailu, který jste obdrželi po úspěšném ukončení registrace termínu zápisu viz předzápisy výše)
     • doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a od ošetřujícího lékaře
    • případně vyplněnou žádost o zvláštní plnění školní docházky
 • V případě, že osobní účast zákonných zástupců ve škole v den zápisu není možná (i přesto je třeba rezervovat termín) musí být přihláška odeslána nejpozději v den zápisu. A to jedním z následujících způsobů:
  • Do datové schránky školy z datové schránky zákonného zástupce
   • Adresa datové schránky školy je ssqkn4n
  • Emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)
   • na adresu cickova(@)plaminkova.cz
  • Poštou na adresu školy (je třeba zaslat přihlášku s ověřeným podpisem)
  • V případě, že již předem víte, že se zápisu osobně nezúčastníte, informujte prosím o tomto školu na email cickova(@)plaminkova.cz, kde uvedete jméno dítěte a termín zápisu.
 • Na základě spádovosti a kapacitních možností školy bude rozhodnuto o přijetí či nepřijetí uchazeče/ky
 • Berte prosím na vědomí, že:
  • jakmile to pandemická situace dovolí, uspořádáme osobní setkání nových prvňáčků spolu s třídními učitelkami a vychovatelkami
  • se na naší škole nosí školní uniformy od 1. do 4. ročníku - školní uniformy
  • v příštím školním roce budeme otevírat dle počtu uchazečů až dvě první třídy s maximální kapacitou 25 dětí na jednu třídu.
  • jako zákonní zástupci dítěte máte právo v průběhu zápisu požádat o odklad školní docházky o jeden rok.
  • Výuka na naší ZŠ probíhá v českém jazyce, v pátém ročníku a na druhém stupni probíhá výuka vybraných předmětů metodou CLIL1
  • Do doby nástupu školní docházky můžete pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji následováním přiložených instrukcí „doporučení pro zákonné zástupce
  • seznam spádových ulic platných od 1. 4. 2021 naleznete níže

Za vedení školy

Jaroslav Andrle a Lenka ŠimánkováKritéria k přijetí žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

pdfKritéria k přijetí


Den otevřených dveří a virtuální prohlídka školy

Bude brzy zveřejněno.


Dokumenty k zápisu

pdfSeznam dokumentů k zápisu
pdfZvláštní plnění školní docházky - vyjímka 38


Seznam spádových ulic
Seznam spádových ulic platný od 1. 4. 2021


Jak pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji do zahájení školní docházky

pdfCo by měl umět žák 1. třídy
pdfDoporučení k rozvoji dítěte
pdfDesatero pro rodiče
pdfDoporučené školní potřeby pro žáky 1. třídy


 

 

EasyCookieInfo