Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

logo

Vážení rodiče,

předně Vám chceme jménem vedení školy opakovaně poděkovat za Vaši trpělivost při spolupráci na vzdělávání Vašich dětí a našich žáků a podporu, kterou nám vyjadřujete. Jste skvělí!

Jak bylo avizováno, počínaje příštím týdnem, tedy od 30. 11. 2020, se vrací do lavic žáci celého prvního stupně a deváté ročníky. Vyjmenované třídy se až do odvolání budou vzdělávat pouze prezenčně. Šestý, sedmý a osmý ročník se bude prezenční výuky účastnit střídavou formou v týdenních intervalech. Jelikož se jedná o zásadní změnu proti stávajícímu stavu, pojďme si všechna související opatření rozebrat poněkud podrobněji:

 • Hygienická pravidla:
   • Ochrana úst a nosu je povinná pro všechny osoby (zaměstnanci, žáci, návštěvy) po celou dobu pobytu ve školní budově (týká se i prvního stupně a družiny!) - neplatí při pobytu venku a při konzumaci potravin
   • zajištěno bude časté větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny. Doporučujeme teplejší oblečení.
   • při výuce cizího jazyka je možné ochranu úst a nosu výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob
 • Přítomnost žáků:
  • 1. stupeň – prezenční výuka pro všechny, povinná
  • 2. stupeň – prezenční výuka 9. ročníku, ostatní ročníky rotační prezenční výuka – povinná (střídání celých tříd po týdnech)
   • 49. týden od 30. 11. 2020:
    • prezenčně 7. roč. + 8. B + 9. A
    • distančně 6. roč. + 8. A pro online výuku platí pouze zelené hodiny!
   • 50. týden od 7. 12. 2020:
    •  prezenčně 6. roč. + 8. A + 9. A
    • distančně 7. roč. + 8. B pro online výuku platí pouze zelené hodiny!
   • 51. týden od 14. 12. 2020:
    • prezenčně 7. roč. + 8. B + 9. A
    • distančně 6. roč. + 8. A pro online výuku platí pouze zelené hodiny!
   • 52. týden od 21. 12. 2020:
    •  prezenčně 6. roč. + 8. A + 9. A
    • distančně 7. roč. + 8. B pro online výuku platí pouze zelené hodiny!
  • Vstup třetích osob do budovy školy je povolen pouze v odůvodněných případech a se souhlasem vedení školy.
  • Školy v přírodě, výlety, sportovní kurzy se do zlepšení epidemické situace nekonají!
 • Příchod a odchod žáků:
  • Důrazně upozorňujeme žáky i jejich rodiče na dodržování včasného příchodu do školy viz níže!!!
  • 1. stupeň se schází, stejně jako ke konci minulého školního roku, v době 7:40 – 7:50 na stanovištích na školním dvoře (viz plánek). Žáci budou na určeném stanovišti očekáváni vyučujícím 1. vyučovací hodiny a po seskupení odvedeni ke skříňkám a do tříd, tak aby bylo v maximální možné míře zabráněno kontaktu s dalšími třídami konajícími prezenční výuku.
  • Třídy 2. stupně, které v daném týdnu konají prezenční výuku, se v době 7:50 – 7:55 shromažďují na stanovištích v platanové aleji letenského parku (poblíž budovy Expa – viz plánek). Žáci budou na určeném stanovišti očekáváni vyučujícím 1. vyučovací hodiny a po seskupení odvedeni ke skříňkám a do tříd, tak aby bylo v maximální možné míře zabráněno kontaktu s dalšími třídami konajícími prezenční výuku.
  • Ostatní třídy se povinně vzdělávají distančně dle barevného rozvrhu – platí systém zelených online hodin a bílých hodin se zadáním učiva k samostudiu (v rámci týdenní rotační výuky neplatí fialové a žluté hodiny).
 • Výuka:
  • Prezenční výuka probíhá pouze v homogenních skupinách, třídy se nesmí slučovat. I přesto jsme zajistili výuku cizích jazyků, nicméně si to vyžádá dle pokynů MŠMT k zajištění hygienických předpisů následující omezení:
   • Výuka anglického jazyka bude zabezpečena rotací vyučujících, je tedy možné, že někteří žáci nebudou mít na anglický jazyk z výše uvedených důvodů svého vyučujícího.
   • Výuka druhých cizích jazyků (NJ, ŠJ, FJ) bude probíhat tak, že každou ze tří hodin v rámci týdne, se bude dané třídě věnovat vyučující jednoho cizího jazyka (tedy pokaždé někdo jiný) s tím, že skupinám žáků z ostatních cizích jazyků bude zadávána práce. Cílem tohoto opatření je zabezpečit všem žákům alespoň jednou týdně kontakt se „svým“ vyučujícím druhého jazyka.
  • Jsou umožněny – doporučeny prezenční individuální konzultace ve škole, a to i pro žáky v daný čas vzdělávaných distančně (vždy pouze 1 žák a jeden učitel + může být přítomen zákonný zástupce)
  • Stále platí zákaz zpěvu a sportovních činností.
  • Doporučený je pobyt žáků na čerstvém vzduchu, vzdělávací činnosti je možné realizovat ve venkovních prostorách i mimo areál školy – za podmínky zachování homogenity skupiny.
 • Školní stravování
  • Obědy nejsou přihlašovány automaticky, je třeba je objednat přes portál www.strava.cz nejpozději do 14.00 předchozího dne. V případě komplikací prosím kontaktujte paní Přibylovou na nově zřízeném mobilním telefonním čísle 777 355 382.
  • Stravovat ve školní jídelně se mohou pouze prezenčně vzdělávaní žáci a zaměstnanci přítomní na pracovišti
  •  Žáci ostatních ročníků se dále nemohou z rozhodnutí MŠMT stravovat přímo ve školní jídelně, ale mají možnost si jídlo odnést v přinesené nádobě. Důrazně upozorňujeme, že přinesené nádoby nesmí být z hygienických důvodů (nebezpečí rozbití) keramické ani skleněné. V případě, že žák přinesenou nádobu zapomene, má možnost si jídlo odnést v polystyrenovém boxu za poplatek 10 Kč.
  • Z organizačních důvodů, abychom zachovali homogenitu skupin, je pro žáky, kteří se vzdělávají v daném týdnu distančně a odebírají oběd do přinesených nádob stanoven čas odběru stravy každý všední den v rozmezí od 11.00 – 11.30 hodin. Vyučující jsou instruováni, že v případě kolize času odběru stravy s probíhající online hodinou, mají absenci tolerovat.
  • Odběr stravy do přinesené nádoby probíhá následovně: Žák vstupuje v čase od 11:00 – 11:30 do školy hlavním vchodem. Jde do jídelny, kde na výdejní pult položí otevřenou přinesenou nádobu. Do té mu bude naservírován oběd. Poté nádobu sám zavře a z jídelny odchází. Není třeba se převlékat ani přezouvat.
  • Odchod na oběd u žáků konajících prezenční výuku probíhá dle již zavedeného harmonogramu, který je nutný k zachování homogenity skupiny.
   • Po ukončení vyučování celá třída včetně vyučujícího setrvává v učebně a čeká na vyzvání k odebrání stravy. Upozorňujeme, že díky tomuto opatření může dojít k prodloužení zdržení žáků ve škole po ukončení vyučování i o desítky minut oproti běžnému režimu. Děti, které nechodí do školní družiny, zůstávají za účelem odběru stravy součástí své třídy až do okamžiku, než celá třída dojí.
 • Školní družina
  • Žáci 1.- 3. třídy zapsaní do školní družiny se účastní školní družiny v případě potřeby až do 16.30 hodin ve svých odděleních.
  • Žáci 4. třídy zapsaní do školní družiny, se z personálně organizačních důvodů mohou účastnit školní družiny pouze do 14,00 hodin.
  • Ranní družina je z personálně organizačních důvodů až do zlepšení pandemické situace zrušena a odpolední družina končí v 16.30 hodin.

Ti žáci, kteří mají zapůjčenu techniku od školy a vzdělávají se pouze prezenčně, ji bez zbytečných odkladů vrátí hospodářce školy paní Radce Zámečníkové.

Vážení rodiče, velice si vážíme Vašich konstruktivně-kritických podnětů a námětů ke zlepšení. Jsme Vám stále k dispozici, a tak se na nás neváhejte kdykoliv obrátit.

S přáním lepších dní budoucích za vedení školy

Jaroslav Andrle a Lenka Šimánková

pdfPlánek odchodů 1. stupeň
pdfPlánek odchodů 2. stupeň
pdfNovinky v provozu škol a školských zařízení od středy 25. listopadu 2020

EasyCookieInfo