Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

logo

Vážení rodiče,

jmenuji se Soňa Hradecká, jsem vedoucí odboru vzdělávání Prahy 7 a koordinuji tak ředitelky a ředitele základních a mateřských škol v naší městské části a jsem nyní dočasně jmenovanou zástupkyní statutárního orgánu ZŠ Fr. Plamínkové, a to od 30.4. 2020, kdy skončilo funkční období paní ředitelky Macečkové. Bohužel ve škole není od začátku dubna statutární zástupce, který by standardním postupem školu vedl do konání konkurzu a do nástupu nového ředitele či ředitelky. Proto jsem byla paní ředitelkou po dohodě se zřizovatelem jmenována zástupkyní statutárního orgánu školy a budu zajišťovat provozní chod školy na dobu nezbytně nutnou. Vzhledem k tomu, že jsem mohla školu přebrat až 30. dubna a zároveň bylo třeba zajistit můj přístup do systému a ke všem dalším náležitostem, nebylo možné Vám dát náležité informace dříve. Děkuji mnoha z Vás za e-maily, rozumím Vaší potřebě dozvědět se v tuto chvíli informace o plánovaném otevření školy či o zápisech. Vše stejně jako v ostatních školách společně s pedagogy řešíme a připravujeme a o všem budete včas informováni.

Dovolte mi nyní několik základních informací k nejčastějším tématům Vašich dotazů.

Zápisy proběhly a správní řízení zápisů bude včas dokončeno, všechny spádové děti budeme moci přijmout a otevřeme dvě první třídy. Rodiče budou o přijetí včas informováni.

Distanční výuka dále pokračuje ve všech třídách tak, jak byla nastavena pod vedením paní ředitelky Macečkové, změny nastanou ve chvíli, kdy budou učitelé dopoledne poskytovat výuku žákům přítomným ve škole. Tyto změny zajistí podle potřeby vyučující sami a budou Vás o nich informovat.

Naším společným úkolem s pedagožkami a pedagogy je nyní zajistit přípravu na otevření školy pro žáky 9. tříd v týdnu od 11. 5. 2020 a připravit ji na částečné otevření pro žáky 1. stupně, které je v tuto chvíli stanoveno na pondělí 25. 5. 2020. MŠMT, vydalo manuál pro otevření škol, podle kterého se budeme řídit.

Od 11. 5. 2020 mohou žáci 9. tříd dobrovolně navštěvovat školu v daných dnech výhradně za účelem přípravy k jednotné přijímací zkoušce na SŠ. Více informací a pokyny pro žáky i rodiče zašlou rodičům deváťáků třídní učitelky v průběhu čtvrtka. Prosíme rodiče deváťáků, kteří mají zájem o navštěvování přípravy na SŠ, aby to oznámili třídním nejpozději do čtvrtka 7. 5. 2020.

Dle dosavadního sdělení vlády by se měli žáci 1. stupně vrátit do škol v omezeném režimu od 25. 5. 2020. Protože může dojít ještě k dalším změnám, zatím jen stručně shrnu, jak je škola připravena vše řešit.

Návrat prvostupňových dětí by měl být na základě dobrovolnosti. Rodiče by měli zvážit, zda dítě do školy pošlou. Podle současných informací neztrácí rodiče, kteří si nechají dítě doma, nárok na ošetřovné. Pokud se pro nástup rozhodnou, bude třeba vyplnit úřední formulář, který bude včas k dispozici na stránkách školy.

Maximálně patnáctičlenné skupiny budou organizovány podle toho, kolik žáků do školy nastoupí. Početnější třídy bude třeba rozdělit, abychom splňovali stanovený počet dětí.

Děti budou dodržovat bezpečné rozestupy, budou sedět každý sám v lavici apod. Je třeba, aby se skupiny mezi sebou nemísily. K dispozici bude tělocvična i školní dvůr, což pomůže k pestrosti činností v době strávené ve škole.

Personálně výuku pokryjeme, záleží ale na tom, kolik skupin bude třeba otevřít. Skupiny budou sestavovat třídní učitelé.

Obsahem výuky bude především opakování a procvičování, odpolední pobyt ve škole bude v režii vychovatelek ŠD. Žáci, kteří do školy nenastoupí, budou pokračovat ve výuce online. Ta bude přizpůsobena možnostem pedagogů, kteří budou během dopoledne učit ve třídách.

Z výše uvedených důvodů prosíme naléhavě rodiče dětí 1. stupně, aby pokud možno co nejdříve sdělili třídním učitelkám, zda mají předběžný zájem děti do školy poslat či nikoliv. Děkujeme.

Pokud se týká žáků 2. stupně, zatím nemáme žádné pokyny z MŠMT, čeká se na vývoj situace. Zatím jsou zvažovány možnosti konzultací v malých skupinách, ale nic není potvrzené. Jakmile bude dán jasný postup, budeme podle něj jednat a budeme Vás včas informovat.

Ohledně stravování v tuto chvíli řešíme způsob jeho zajištění. Plánujeme, že pro žáky 9. tříd nabídneme oběd formou studené kuchyně, pro žáky 1. stupně začneme od 25. 5. vařit. Stravování bude v jídelně organizováno tak, aby děti dodržovaly doporučenou vzdálenost a další hygienická doporučení. Podrobnosti ke stravování deváťáků budou zaslány rodičům třídními učitelkami v průběhu čtvrtka.

Vážení rodiče, pokud byste měli nějaké dotazy, obavy či připomínky, neváhejte se na mě obrátit.

S díky a srdečně Soňa Hradecká, zástupce statutárního orgánu

pdfDopis ke stažení424.87 KB


pdfMetodika MŠMT1021.00 KB

EasyCookieInfo