Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

Školská rada
Školská rada má celkem devět členů, třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Funkční období členů školské rady je tři roky a všichni její členové musí být způsobilí k právním úkonům.

Školská rada (Sbírka zákonů č. 472/2011 § 168)

1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
2. schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy,
3. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách,
5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
9. podává návrh na odvolání ředitele,
10. podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.


Výsledky voleb pedagogických pracovníků do Školské rady

​Dne 13. 9. 2017 proběhla dovolba pedagogických pracovníků do Školské rady​. ​Byly zvoleny obě navrhované kandidátky​:​

Mgr. Magdaléna Kafková​: ​30 hlasů
Mgr. Miloslava Nevyhoštěná​: 30 hlasů

Voleb se zúčastnilo 32 z 37 pedagogických pracovníků.
Pro: 30 Proti: 0 Zdrželi se: 2

Moc děkujeme kolegyním za ochotu a zájem pracovat pro školu. Gratulujeme a přejeme hodně sil.

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., v planém znění a podle volebního řádu Školské rady byli zvoleni:

členové za MČ Praha 7: (2015)
PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová Ph.D.
Pavel Zelenka
Tereza Štysová

členové za pedagogy:
Mgr. Magdaléna Kafková (září 2017)
Mgr. Miloslava Nevyhoštěná (září 2017)
Mgr. Kateřina Matoušková (září 2018)

členové za rodiče:
Mgr. Jana Skalková, DiS (září 2018)  
Alexander Michailidis (září 2018)  
Ing. Jiří Cairola (září 2018)