Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

Den otevřeného vyučování cizích jazyků

V úterý 13. prosince jsme pozvali zákonné zástupce našich žáků do hodin cizích jazyků. Rodiče měli možnost podívat se nejen na své děti a jejich práci v hodinách cizího jazyka. Mohli navštívit kterýkoli jazyk a kteroukoli paní učitelku, podívat se na to, jak s dětmi pracujeme, jaké metody a pomůcky používáme. Cílem akce bylo rodičům ukázat naši práci v hodinách cizích jazyků, úroveň v jednotlivých ročnících, kam výuka v jazycích směřuje a jak se děti postupně rozvíjejí.


Základním specifikem naší školy je to, že žákům umožňuje získat komunikativní kompetence ve dvou cizích jazycích – v angličtině a dalším živém jazyce – německém, španělském nebo francouzském. Hodinová dotace je oproti výuce na jiných základních školách vyšší - v současnosti se anglickému jazyku žáci učí od 1.třídy v rozsahu 2 hodiny týdně a od 3. - 9. tříd 4 hodiny týdně. Druhý cizí jazyk mají žáci od 6. ročníku v hodinové dotaci 3 hodiny týdně, což jim umožňuje dosáhnout úrovně A2.

Výuce jazyků je věnována mimořádná pozornost. Ve výuce v hodinách cizích jazyků je důraz kladen jak na rozvoj komunikativních dovedností, čtení s porozuměním, interpretaci textů či psaní, tak na rozšiřování slovní zásoby a zvládnutí gramatických struktur. Ve škole je postupně rozšiřována výuka metodou CLIL – tedy výuka nejazykového předmětu v cizím jazyce. Navíc škola žákům nabízí celou řadu nadstavbových aktivit. Žáci se pravidelně setkávají s učiteli evropských škol i studenty ČVUT z Erasmus Student Network. Mají možnost dopisovat si s vrstevníky v USA, Kanadě či Holandsku. Ve škole je v provozu anglická knihovna, která nabízí tituly Easy Readers již pro naše nejmenší čtenáře, ale i autentické tituly pro starší žáky. Pro žáky 1. i 2. stupně pořádáme projektové dny zaměřené na kulturu anglofonních zemí. Žáci mají možnost účastnit se celé řady jazykových soutěží (ve školním roce 2013/2014 a 2014/2015 se probojovali do finálového kola mezinárodních soutěží MATHFactor a MATHeatre). Škola je pořadatelem obvodní soutěže English Singing Contest Flamingo.

Pořádáme výměnné pobyty se žáky z jiných evropských škol.
Ve škole působí jazykoví asistenti v rámci programu Erasmus Internship. Asistují v hodinách, pomáhají ve školní družině a věnují se žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
Ve škole mají žáci možnost navštěvovat některý ze široké nabídky placených jazykových kroužků – ať už vedených českými učiteli nebo rodilými mluvčími, kroužek anglická družina, Feel the Basketball a další.