Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

Německý jazyk vyučujeme podle učebnic Planet 1 a 2. Žáci se od první hodiny učí aktivně spolu komunikovat. K osvěžení hodiny přispívají úkoly pro práci ve skupinách a ve dvojicích, písničky pro tuto věkovou skupinu a hry. Pracujeme také s dalšími médii, jako např. s internetem nebo DVD. Žáci mají možnost zúčastnit se soutěže v německém jazyce.

Od školního roku 2016/2017 němčinu vyučujeme podle novinky na českém trhu, učebnice Beste Freunde vydavatelství Hueber. Tato učebnicová řada je určena žákům, kteří začínají s němčinou na 2. stupni ZŠ nebo víceletých gymnázií. Je koncipována podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Její česká verze byla vytvořena speciálně pro naše žáky a přizpůsobena jejich potřebám.

Jak už napovídá titul Beste Freunde, učebnicí provází žáky parta kamarádů (Anna, Laura, Simon a Nico), kteří jsou jim jako vrstevníci blízcí. Prožívají spolu příběhy všedního dne a tím, jak se dostávají do živých, často i emocionálně zabarvených situací, usnadňují žákům zapamatování nových slov i gramatických struktur. Zvláštní roli přitom hraje postava Anny, která se jako dítě ze smíšené česko-německé rodiny ujímá role zprostředkovatelky a pomáhá radou nebo vysvětlující poznámkou, což se týká jak jazyka, tak interkulturního kontextu.

Učebnice probírá v jednom díle vždy půl úrovně SERR (A1.1, A1.2, A2.1 atd.). Pracuje s cyklickou výstavbou gramatiky v malých krocích. Motivuje žáky k učení současnou slovní zásobou německé mládeže.

Po dosažení jednotlivých úrovní budou žáci způsobilí složit mezinárodní certifikátové zkoušky Fit in Deutsch 1 a 2 orgazinované Goethe - Institutem.

Vyučující: Mgr. Lenka Šimánková, Mgr. Nataša Sadílková

1  2 heuber