Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

Angličtina se na naší škole vyučuje od 1.třídy jako první cizí jazyk. Žáci první třídy mají 2 hodiny týdně a od 3. třídy 4 hodiny týdně. Od školního roku 2016/2017 používáme velmi moderní řadu učebnic Incredible English od vydavatelství Oxford University Press. Podle této řady učebnic vyučujeme až do 5. třídy. Je již samozřejmostí, že učebnice jsou připraveny pro práci na interaktivní podporu (tzv. iTools). Zvolená řada patří k obsahově náročnějším a žáci se již na konci 3. ročníku seznamují se základy minulého času. Učebnice je volena s ohledem na vyšší hodinovou dotaci anglického jazyka v naší škole.

Žáci 6.-8. tříd pracují podle nové řady učebnic New Challenges vydavatelství Pearson. V 6. třídě začínáme s učebnicí New Challenges 1, která je podle doložky MŠMT určena pro 2. stupeň a nižší gymnázia. Chceme tak zúročit náskok našich žáků vzhledem k tomu, že na 1. stupni mají vyšší hodinovou dotaci anglického jazyka a získávají tak v anglickém jazyce náskok před vrstevníky. Učebnice má jasnou strukturu a pečlivě postupně buduje a upevňuje gramatický systém. Zároveň žákům poskytuje dostatek prostoru pro rozvoj komunikačních dovedností.

Výhody učebnic New Challenges:

 • Živá moderní témata ze života 12-15 letých
 • Lekce na přehledné dvoustraně
 • Across Cultures - důraz na pozitivní hodnoty a mezipředmětové vztahy
 • Postavy a příběhy prolínající se celou učebnicí
 • New Challenges 2 odpovídají úrovni A2 dle CEF a požadavkům MŠMT na žáka ZŠ, v naší škole této úrovně žáci dosáhnou v 6. třídě a v 8. třídě již pracují s New Challenges 4 na úrovni B1!
 • Speciální sekce pro aktivní budování slovní zásoby Picture Dictionary a Word Bank
 • Fact or Fiction? - krátké zajímavé texty s hádankou
 • Podpora sebehodnocení žáků včetně tvorby portfolia
 • Time Out! Magazine - různorodé aktivity na zábavné procvičování
 • CD-ROM - součást pracovního sešitu zefektivňuje domácí i školní přípravu
 • Podpora práce na interaktivní tabuli ActiveTeach

Obecné pozitivní rysy:

 • Výborná grafická stránka, moderní obsah
 • Podpora písniček, projektů, pěkné texty a aktuální jazyk
 • Připravené sebehodnocení a shrnutí nabytých dovedností
 • Spojení tradiční a moderní výuky

Úroveň 1 a 2 odpovídají zkoušce KET, 3 a 4 zkoušce PET.
V 9. třídě od školního roku 2017/2018 pracujeme podle učebnice Cambridge English First Result vydavatelství Oxford University Press. Tato učebnice je přípravou na Cambridgeskou zkoušku FCE a vhodně shrnuje a zároveň rozšiřuje učivo, které žáci načerpali za celolu dobu studia.
Ve všech třídách a ročnících vyučující angličtiny doplňují učivo dalšími materiály, písničkami, autentickými materiály, výukovými programy apod.

 aj1

 result 

aj3